Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia Zdrowie Piaseczna (05-500) z siedzibą 
w Piasecznie przy ul. AL. Kalin 55 tel.: +48 22 750 11 77 , e-mail: zdrowie@zdrowiepiaseczna.pl.

2.Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Administratora można kierować do Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres: zdrowie@zdrowiepiaseczna.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w takim przypadku jest art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, o których mowa w pkt 3 jest niezbędne, 
a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa 
w pkt 3 oraz przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i usunięcia, nie przysługuje Państwu prawo do ich: ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3. jest wymogiem ustawowym. 
W razie niepodania danych osobowych możliwa jest odmowa realizacji świadczenia zdrowotnego lub konieczne będzie wezwanie służb uprawnionych do ustalenia Państwa tożsamości.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.