Prawa i obowiązki Pacjenta

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
1) Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2) Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
3) Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
4) Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
5) Pacjent ma obowiązek na wyrażenie zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Oświadczenie może być wyrażone w formie pisemnej, ustnej albo poprzez takie zachowanie Pacjenta i jego przedstawiciela, które w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza wyrażenie zgody na poddanie się proponowanym czynnościom medycznym. Jednocześnie wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Przychodnię Zdrowie Piaseczna czynności związanych z oceną stanu zdrowia Pacjenta w ramach procesu diagnostycznego tj. wyraża zgodę na wykonanie badania ogólnego, oznaczenie parametrów życiowych, pobranie materiału biologicznego ( krew, mocz i kał) i wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych oraz podstawowych badań obrazowych ( USG, EKG, ECHO).

II. Prawo pacjenta do informacji
1) Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
2) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
3) Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie informacji o stanie zdrowia pacjenta innym osobom.
4) Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu informacji, o jego stanie zdrowia.
5) Po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia pacjent ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
6) Lekarz w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, może ograniczyć informację o stanie zdrowia i rokowaniu, jeżeli według lekarza przemawia za tym zdrowie pacjenta (art. 31 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). W ww. przypadkach pacjent ma prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji w pełnym zakresie.
7) Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
8) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.

III. Prawo pacjenta do informacji o prawach pacjenta
1) Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta. Udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia pisemną informację o prawach pacjenta poprzez umieszczenie jej w miejscu ogólnodostępnym.
2) W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację o prawach pacjenta udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.
3) Prawo pacjenta do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń.
a) Informację o rodzaju i zakresie realizowanych świadczeń zdrowotnych w Przychodni Zdrowie Piaseczna Sp. z o.o. udostępnia się poprzez umieszczenie jej w miejscu ogólnodostępnym.
b) W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.
IV. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
1) Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
2) Osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.
3) Nie ma obowiązku zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w przypadku gdy:
a) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
c) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
d) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.
4) Nie ma obowiązku zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem w postępowaniu przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
5) Osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 3 i 4 są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.
6) Lekarz, pielęgniarka, położna nie mogą podawać do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta bez jego zgody.
V. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
1) Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody w zakresie określonym w ust. 2.
2) Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza.
3) Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
4) Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
5) Zgoda oraz sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie wyżej wymienionych osób, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.
6) Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu określają przepisy art. 33 i art. 34 ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
VI. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
1) Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
2) Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
3) Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
4) Osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta.
5) Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

OBOWIĄZKI PACJENTA
Korzystając z usług Przychodni Zdrowie Piaseczna Sp. z o.o. należy:
1. Okazać przy rejestrowaniu się stosowny dokument potwierdzający tożsamość.
zgodnie z prawdą i aktualną wiedzą wypełnić stosowne formularze: oświadczenia i zgody związane z udzieleniem świadczeń medycznych- podstawą przetwarzania są przepisy RODO i właściwych ustaw
w przypadku zmiany danych (nazwiska, adresu, telefonu) poinformować personel rejestracji
potwierdzić wizytę – usługę medyczną – poprzez sms, telefon, email
zgłosić usługę medyczną w ramach Towarzystw Ubezpieczeniowych na infolinie Towarzystwa Ubezp.
okazać skierowanie na udzielenie świadczenia w ramach NFZ
2. Stosować się do zaleceń i wskazówek lekarza prowadzącego oraz pielęgniarek.
3. Pamiętać, że Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty.
przestrzegać:
4. Zasad higieny osobistej oraz utrzymania ładu i porządku w otoczeniu.
5. Zasad korzystania z mienia Przychodni i powierzonych urządzeń.
6. Kulturalnego zachowania się oraz życzliwego stosunku do innych chorych i personelu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z późn. zm.
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  z późn. zm.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z późn. zm.
Pełny tekst ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępny jest w Rejestracji Przychodni Zdrowie Piaseczna Sp. z o.o. .
Pacjent, w przypadku naruszenia jego praw, może złożyć skargę do Zarządu Przychodni Zdrowie Piaseczna Sp. z o.o..
a) poprzez e-mail: zdrowie@zdrowiepiaseczna.pl…..

Bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
Telefon 800 190 590